Tørrensing av forurenset masse

Yggdrasil Miljø er sammen med SINTEF i gang med å utvikle en helt ny prosess for tørrensing av forurensede gravemasser.

Prosessen vil kraftig redusere andelen forurenset masse som må sendes til avfallsdeponi, og gi stor økning i andel restråstoff som kan gjenbrukes til nye produkter i nye verdikjeder.

Behovet for transport av masse vil kunne reduseres i stor grad og i noen tilfeller fjernes helt, da anleggene skal kunne produsere på stedene der utbygging skjer. Prosjektet mottar tilskudd fra Regionalt Forskningsfond Trøndelag.

Bakgrunn for prosjektet

Forurensede gravemasser er en stor avfallsstrøm som generes i svært mange norske bygg- og anleggsprosjekter.

En stor andel av massene må leveres til godkjent deponi. I dag finnes det stasjonære prosessanlegg som resirkulerer ca. 80% av forurensede gravemasser gjennom en våtkjemisk prosessbehandling, hvor restfraksjonen (finstoffet) blir deponert.

Dette er en effektiv håndtering av denne type avfall, men våtkjemisk prosessbehandling krever mye vann og energi, infrastruktur, gir et meget stort transportbehov, og er generelt en svært omfattende og ressurskrevende prosess.

Bygg- og anleggsnæringen står for ca 40% av verdens energiforbruk, ca 40% av verdens klimagassutslipp og ca 40% av alt avfall globalt.

På bakgrunn av bransjens påvirkning på miljø, energibruk og ikke minst ressursuttak, vil tiltak som gjøres i denne næringen ha svært stor betydning både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

For bygg- eller anleggsentreprenører skal prosjektet føre til lavere kostnader og økt lønnsomhet, lavere energiforbruk, reduserte ressursuttak, økt gjenbruksgrad og reduserte klimagassutslipp.

Vil du vite mer, ta gjerne kontakt med oss!